แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด รูปภาพจราจร

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565  ได้แก่ หมวด รูปภาพจราจร (รวม 20 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 18 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 30 นาทีทำแบบทดสอบ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ หมวด ป้ายเตือน

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 รวมทุกหมวด สุ่ม 50 ข้อ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 การรับรู้สถานการณ์อันตราย