แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด การรับรู้สถานการณ์อันตราย

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565  ได้แก่ หมวด การรับรู้สถานการณ์อันตราย (รวม 20 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 18 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 60 นาทีทำแบบทดสอบ ข้อสอบ ใบขับขี่
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 หมวด รถลากจูง บ.3 ท.3

Pre-test ข้อสอบ ใบขับขี่ 2565 รวมทุกหมวด สุ่ม 50 ข้อ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย