แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ได้แก่ หมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หมวด รูปภาพจราจร

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์