แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด การบำรุงรักษารถ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2565  ได้แก่ หมวด การบำรุงรักษารถ (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 กฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2565 รวมทุกหมวด สุ่ม 50 ข้อ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย